SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE so sestavni del programa in pogodbe, ki jo skleneta organizator oz. pooblaščena agencija in udeleženec, ki se prijavlja na določen turistični aranžma organizatorja. Organizator potovanj je Mobile Adventures Biking.

SKLENITEV POGODBE.

S prijavo v pisni, ustni ali elektronski obliki sklene prijavljenec z organizatorjem ali pooblaščeno turistično agencijo obvezujočo pravno veljavno pogodbo, zase in za prijavljene pod njegovim imenom. S podpisano prijavo potrdi, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili. Pogodba začne veljati, ko pride v posest organizatorja. V primeru, ko se potnik telefonsko ali prek interneta prijavi za turistični aranžma organizatorja, se šteje, da je potnik sprejel določila splošnih pogojev tisti trenutek, ko se je telefonsko ali elektronsko posredoval podatke za prijavo.

NAČIN PRIJAVE IN PLAČILA

Plačilo aranžmajev je v EUR. Način prijave: preko internetnega obrazca, do zasedbe prostih mest. Ob prijavi udeleženec izpolni prijavnico in vplača 40% končnega zneska (in poln znesek zavarovanja odpovednega rizika, če se zanj odloči). Ostanek plačila- 60%, poravna najkasneje 14 dni pred začetkom potovanja. Po poravnavi vseh plačil udeleženci prejmejo potovalne dokumente. Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo pri organizatorju ali banki oz. pošti. CENE potovanj so objavljene v programih potovanja, veljajo pa od dneva objave programa. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi razlik v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z Obligacijskim zakonom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji. Skladno z istim zakonom, ima organizator pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja. Organizator lahko v programu določi, da potnik plača storitve v tujini oz. na kraju samem, kot predvideva program.

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja pri organizatorju ali agenciji, kjer se je prijavil. V tem primeru ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je udeleženec predložil odpoved:

• do 30 dni pred odhodom   administrativni stroški v višini 25,00 EUR.
• od 29 do 22 dni pred odhodom   20% cene aranžmaja
• od 21 do 15 dni pred odhodom   30% cene aranžmaja
• od 14 do 8 dni pred odhodom   50% cene aranžmaja
• od 7 dni do 0 dni pred odhodom   80% cene aranžmaja
• na dan odhoda   100% cene aranžmaja

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v posebnem programu.

SPREMEMBA PRIJAVE.

Če se udeleženec ne more udeležiti potovanja lahko sam poišče zamenjavo. Sprememba prijave v tem smislu je mogoča najkasneje do 14 dni pred odhodom. Organizator za spremembo zaračuna stvarne stroške in administrativne stroške 25,00 EUR.

PREKINITEV POTOVANJA

Udeleženci se potovanja udeležijo na lastno odgovornost. Za mladoletne osebe odgovarjajo starši. Udeleženci so se dolžni držati predpisov države, v kateri poteka potovanje. Udeleženec nosi odgovornost za svoje zdravstveno stanje med potekom potovanja. V primeru prekinitve potovanja s strani udeleženca, organizator ne vrača vplačanih zneskov. Udeleženec potovanje lahko prekine samo na svojo željo in s pisno izjavo. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Udeleženci lahko sami sklenejo zavarovanje z ustrezno zavarovalnico.

ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Znesek za zavarovanje rizika odpovedi je 5 % od skupne in končne cene potovanja in ga je potrebno skleniti takoj ob prijavi. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec straši, otroci), in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Pogoji sklenitve in veljavnost, so določeni v zavarovalni pogodbi, ki se sklene z Zavarovalnico Triglav v naši pisarni. V primeru, da potnik odpove potovanje zaradi zgoraj navedenih razlogov, ni pa sklenil zavarovanja odpovednega rizika, ima organizator pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, razliko pa vrne potniku. Ne glede na plačano odstopnino, ima organizator v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 25,00 EUR po prijavnici.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Organizator si na podlagi veljavnih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Najmanjše število potnikov je navedeno v vsakem programu posebej. Organizator si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem nastopijo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V programu navedena mesta nočitev so predvidena v dogovoru s partnerji organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, prevladujoči vremenski pogoji, naravne nesreče) brez posebne odškodnine ali po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Organizator ne odgovarja za zamude letal, vlakov ali ladij, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takih zamud.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Po povratku s potovanja je udeleženec dolžan v zakonskem roku poslati pisno pritožbo. V primeru, da udeleženec ta rok zamudi, organizator ni dolžan obravnavati reklamacije. Če po krivdi organizatorja ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima udeleženec pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima organizator pravico do odpovedi potovanja ali njegove spremembe.

PRTLJAGA IN DOKUMENTI

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago oz. za krajo ali poškodbo iz namestitvenih objektov in prevoznih sredstev. Izgubljene ali ukradene dokumente, nujno potrebne za povratek v domovino, si potnik preskrbi na lasne stroške. ZAVAROVANJA. Udeleženci so za čas potovanja nezgodno zavarovani za primer smrti ali invalidnosti, ki izhaja iz nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki ni povzročen s strani zavarovanca samega.

INFORMACIJE.

Informacije, ki jih dobi udeleženec na prijavnem mestu, organizatorja ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu potovanja. V primeru dvoma, se vedno šteje za veljavno kot sledi: pisna ponudba, pisna informacija in ustna razlaga.

KONČNA DOLOČILA.

V primeru spora je pristojno stvarno sodišče v Kranju. V vseh cenah iz ponudbe je vključen davek na dodano vrednost.